Polityka Prywatności i Pliki cookie

CZĘŚĆ 1 .POSTANOWIENIA WSTĘPNE

KRAJOWY INSTYTUT ZIOŁOLECZNICTWA SP. Z O. O.  z siedzibą w Warszawie ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000635921 NIP: 5242808211, REGON: 365370642 (zwana dalej „KIZ") bardzo dużą uwagę zwraca na ochronę danych osobowych Klientów. Zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw dotyczących jej ochrony w Internecie, gdzie trzeba zachować całkowitą poufność.

Korzystając z zasobów naszego serwisu www.kiz.com.pl, zwanego dalej "serwisem" pozostają Państwo anonimowi. Serwis został skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych w celach innych niż realizacja umowy sprzedaży lub innych usług typu newsletter. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

Zbieramy informacje o ilości osób odwiedzających poszczególne strony oraz informację o nowych użytkownikach. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa urządzeniach końcowych (komputery, smartfony, tablety itp.).

CZĘŚĆ 2. POLITYKA PRYWATNOŚI/ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z serwisu co do zasady nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Jeżeli jesteś zwykłym odwiedzającym nasz serwis, wówczas nie gromadzimy na Twój  temat żadnych informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych z wykorzystywaniem tzw. plików cookies, o których mowa w tabeli w Części 3. niniejszej Polityki Prywatności.

Podając jakiekolwiek dane osobowe Klient (lub zwany również jako Użytkownik) oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.

Oferujemy dodatkowe usługi np. zarejestrowaniu się na naszym serwisie i w takim przypadku, za zgodą zrejestrowanej osoby, możemy się kontaktować z zarejestrowanymi użytkownikami np. wysyłając im zamówione usługi (np. newsletter), przekazywać informacje na temat oferowanych produktów, zapraszać do udziału w specjalnych wydarzeniach, a także w innych celach marketingowych. Informacje zgromadzone podczas rejestracji przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, jak również są – w czasie ich przesyłania drogą internetową – chronione za pomocą techniki szyfrowania, standardowo stosowanej w całej branży.

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i rozporządzeń na jej podstawie wydanych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiory zgromadzonych danych osobowych użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami.

Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych oraz zgodnie z funkcjonującą w spółce trybem ochrony danych osobowych.

Zgoda

KIZ przetwarza dane osobowe za zgodą Użytkownika. Dane osobowe są podawane przez Użytkowników dobrowolnie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z elementów serwisu lub skorzystania z usług oferowanych przez KIZ, których prawidłowe funkcjonowanie lub wykonywanie takich danych wymaga np. newslettera.

Jakie dane przetwarzamy

Przede wszystkim podstawowa dana osobowa jaką przetwarzamy to e-mail. W przypadku składania zamówienie dodatkowo wymagane dane to|; imię nazwisko, adres, telefon, wiek. Użytkownik może jednak zostać poproszony o dobrowolne podanie danych pozwalających na określenie jego tożsamości (takich jak: numer PESEL) z uwagi na konieczność prawidłowej realizacji Usługi np. w przypadku wystawienia faktury VAT.

Administrator i zabezpieczenie

KIZ jest administratorem danych osobowych Użytkowników. KIZ zastrzega, iż na podstawie zawartej umowy z osobą trzecią może jej powierzyć administrowanie uzyskanymi danymi osobowymi. Powierzenie osobie trzeciej administrowania danymi będzie miało na celu zagwarantowanie jak największego poziomu bezpieczeństwa poufności. W chwili obecnej KIZ powierzyła administrowanie danymi osobowymi Home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653, Szczecin NIP: 852-210-32-52, REGON: 811158242.

Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach Serwisów w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych.

Dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników KIZ, zobowiązanych odpowiednimi regulacjami do zachowania poufności oraz wyłącznie w celu na jaki Państwo wyraziliście zgodę.

Zebrane dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:   

a/ gdy użytkownik dobrowolnie wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych,

b/ na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego podmiotu w myśl obowiązujących przepisów  prawa.

Cel przetwarzania i zbierania danych

Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu  prawidłowego wykonania Usług świadczonych przez KIZ zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji m.in. następujących usług: wysyłki newslettera, umów sprzedaży, utworzenia Konta Klienta i w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę wybranej metody płatności oraz dostawę zakupionych towarów do Klienta.

Dane osobowe, wyłącznie za odrębną zgodą Użytkownika, mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, marketingowych i reklamowych w szczególności w celu: sprzedaży produktów i usług KIZ, oraz innych materiałów handlowych lub promocyjnych KIZ lub jego Partnerów.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, KIZ  uprawniona jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

KIZ nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika. W odróżnieniu od wielu innych Serwisów, wyrażenie zgody na przekazanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim określonym w klauzuli zgody w celu marketingowym, reklamowym i statystycznym jest dobrowolne i nie jest od niej uzależniony dostęp do usług oferowanych przez KIZ.

Prawa osoby udostępniającej dane osobowe

Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia.

W celu dokonania zmian, uzupełnienia lub usunięcia prosimy o kontakt na adres: kontakt@kiz.com.pl.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek problemy z edycją informacji na wasz temat, proszę opisać problem i wysłać na adres: kontakt@kiz.com.pl - tam z pewnością uzyskają Państwo pomoc.

W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług.

Użytkownik może zaakceptować klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych  przez podmioty współpracujące z KIZ (w tym partnerów, reklamodawców) oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie od określonych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). W przypadku zaakceptowania klauzul, o których mowa w zdaniach poprzedzających Użytkownik ma identyczne uprawnienia, a KIZ obowiązki wynikające z niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od określonych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Użytkownik, może w każdym czasie cofnąć tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@kiz.com.pl.

Zgodnie z art 32 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma w szczególności prawo do:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych będzie zamierzał je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych;

b) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację,

c) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

d) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

e) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

f) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące;

g) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

h) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

CZĘŚĆ 3. PLIKI COOKIE

Właścicielem Serwisu, a jednocześnie podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest KIZ. Pliki cookies przechowywane są w komputerze Użytkownika, a ich celem jest ułatwienie korzystania z Serwisu.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Pliki Cookies nie są zatem wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających nasz serwis, lecz pomagają nam śledzić ogólny ruch użytkowników na witrynie i ich preferencje oraz zainteresowania.

Informacje o plikach cookies

Pliki "cookies" (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Są one powszechnie stosowane do obsługi stron internetowych lub by zapewnić ich sprawniejsze działanie, a także przekazywać informacje właścicielom tych witryn. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu, co może m.in. wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Informacje pozyskane od osób odwiedzających nasz serwis są przechowywane wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi. Po zrealizowaniu usługi wszelkie informacje zostaną zniszczone.

Stosowanie plików "cookies"

Nasz Serwis może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”,  serwis może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas Pana/Pani wizyty na naszych stronach. Pliki cookies mają też inne zastosowania. W sekcji webcastów z Thought Center służą do zapewnienia dostępu subskrybentom, którzy podczas rejestracji wybrali funkcję automatycznego logowania.

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

Serwis może zawierać łącza do innych witryn, które nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Osoby odwiedzające naszą stronę mogą być przekierowane do stron internetowych należących do osób trzecich w celu uzyskania dalszych informacji, na przykład na temat wydarzeń, produktów lub usług, sponsoringu dotyczącego treści, usług kontrahentów, podmiotów państwowych, działalności typu non-profit, a także sieci społecznych. KIZ w takim zakresie nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do sposobu przechowywania lub wykorzystywania danych na temat użytkowników na serwerach osób trzecich. Drogi Użytkowniku,  zalecamy, abyś się każdorazowo zapoznał z polityką w zakresie prywatności każdego z serwisów zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem łącza znajdującego się w naszym serwisie w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania plików cookies oraz danych osobowych.

Gromadzenie danych

Do sprawdzania ilości osób odwiedzających serwis wykorzystywane są również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP są jednak wykorzystywane jedynie do celów statystycznych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  4. czas nadejścia zapytania,,
  5. pierwszy wiersz żądania http,
  6. kod odpowiedzi http
  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów
  8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
  9. informacje o przeglądarce użytkownika.
  10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. 

Numery IP mogą być udostępnione na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego podmiotu wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów  prawa.

CZĘŚĆ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

KIZ zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać w szczególności, ale nie wyłącznie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisów (np. udostępnieniu użytkownikom nowych funkcji). Proszę zauważyć, że w przypadku dokonania takich zmian czas niezbędny do wprowadzenia w życie nowych praktyk może wynieść do 30 dni roboczych. Osoby pragnące śledzić wprowadzane zmiany są proszone o okresowe odwiedzanie niniejszej strony.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Każdego Użytkownika korzystającego ze strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Wchodzi w życie z dniem: 09.12.2016 r.

Bezpieczne płatności

Dostawa tylko 17,90 zł

Wysoka jakość

Możliwość zwrotu - 14 dni